BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/04/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
04
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12         1           1           1             1 2             2 1 1                                           1   1   00
01 12       1       1             1 1         1 1         1                     1         1     1         1   1             01
02 14 1     1   1   1           1                   1       1   1 1                     1 1 1 1                         1   02
03 13     1                   1 1     1   1 1     1               1           1 1                   1   1     1             03
04 27   1   1       2   1   1 2     1                 1             3   2 1           2 1     1 1 1 1       1 1     1   1   04
05 16         1       1     1     1     1 1   2   1 1         1     1     1   1             1             1                 05
06 14               1             2 1         1                         1     1     1   1             1       1     1   1 1 06
07 9         1       1             1         1 1             1                       1 1             1                     07
08 17         1               1 1 1         3 1         1               1         2         1 1   2                     1   08
09 22 2         1         1 1     1     1         1       2 1   1     1         2   1   1           1       1   1 1       1 09
10 23     1     1           2         1 1 1     1     1     1                 1 1 3   1 1 2         1           2   1       10
11 18                             2     1 2   2     1     1         1       1   1           1 1     1   1     1       1     11
12 12   1                 1 1       1 1         1   1             1                         1                       1 1   1 12
13 16   1 1     1       1       1                 1 1                   1             1       1 1   1 3   1                 13
14 13             2                                 1 1                   1           1     2 1   1             2   1       14
15 11                     1                                     1   1 1   2 1             2       1         1               15
16 23   1 3   1         1                               2 1           1           1 3   2     1   1 1   1 1   1           1 16
17 23   1 1 1 1 1 1         1                   1       1   1               1   1 2 1           1 1 1   2     1 1 1         17
18 14 1 1         1   1   1       1 1                     1       1           2               1                     1     1 18
19 14         1         1         1         1           1             1 1                         2   1         1       3   19
20 19   1   1             1         1   1 2 1 1 1               1     2                         1 1     1       1 2         20
21 10                         1     1 1           2                       1             1     1 1           1               21
22 14       1   1 1     1   1   1   1   1     1               1                               1 1                   1 1     22
23 16   2       1             1 1   1     1   1       1 1   1   1         1                   1       1       1             23
24 7                                 1             2               1 1   1                   1                             24
25 9                                     1     1       1   2               1                   1               1     1     25
26 15       1           1 1   1 1     2 1     2     1   1 1 1   1                                                           26
27 10                           1                 2             1   1     1                     1       1         1     1   27
28 9 1     1         1               1             1       1           1       1                                     1     28
29 14 1 1               2   2             1                 1                           1             1     1     1   1   1 29
30 16       1 3 1 1                             1     1                     2   2                         1 2           1   30
31 10         1           1     1   1                                               1             1   1         1 1   1     31
32 13   1 1 1             1 1     1       1               1                   1   1 1     1 1                               32
33 18     1   1           2   2         2   1     1             1                   1   1         1   1     1     1 1       33
34 25 1         1     1   1   2 1   1             1     1       1 1   2       1   1         1         1 1 2     1   1   2   34
35 19               1                 1 1       1   1         1 1             1   1   1 1 2       1 1       2   1         1 35
36 10   1     1       1   1                       1                 1       1           1   1             1                 36
37 16   1   1           1 1     1   1             1       1                   1           1     1 1       1       1   1   1 37
38 19       1 1             1         1 1         1   1     1     1           1     1     1 1   1 1                 1   1 2 38
39 19   1 1               1             1   1 1   1   1     1 2       1                 1 1 1         1     1         2     39
40 16   1           1                   1             1     1   1       1 2               1 1   1     1 1 2                 40
41 20   1 1         1       1         1 1             2   1             5   1       1         1 1   1                     1 41
42 18 1 1     1         1   2       1                             1 1               1 1   1       1 1   1   1           1 1 42
43 16       1     1           1   1           1       1   1 1                     1         1       1 2   1     1 1         43
44 24 1   1 1   1   1   2       2   1 1 1             1 1               1 1     2     1         1   1   1   1 1             44
45 13   1                           1       1 1 1     1     2                         1 1     1 1             1             45
46 20           1   1 2 1     1   1   1     2   1       1   1   1 1 1                   1                           1 2     46
47 15                           1 1         1   1 1     1   2                 1   1 1         1         1           1     1 47
48 14 1                   1 1 1               1       1       2         1           1 1         1                   1     1 48
49 18 1           1 2                 2 1       3         1       1           1     1     1             1     1       1     49
50 13 1           1     1         1 1 1   1               1       1 1                 1   1                     1           50
51 7                     1               1       1                         1   1                 1                     1   51
52 13       1   1   2       1                           1     2   1         1   1                       1 1                 52
53 12         1                                             1 2 1                     1     2   1       1 1           1     53
54 17               1 1   1 1         1                         1     1     1 1     1 1       2     1       1           1 1 54
55 16 1       1                           1       1   2 1 1       1   1       1           1           1   1 1           1   55
56 26 1   2       1 2 1 1     4     1     1     1 1 1         1               1 2         2 1             1     1           56
57 15               1 1 2 1                     1       1     2 1               1 1                     1         1 1       57
58 21 1       1   1               1   2 1       1       1 2   1     2 1     1 1     1   1     1                 1           58
59 8             1 1     1                         2             2                                               1         59
60 22     1     2     1 1   1   1 1     1   1             1         2   2 1     1 1               1   1           1 1       60
61 17 1   1           1   1   1         1           1 1               1               1                 1     2 1     1 1 1 61
62 20 1                   1   2               1     1     1                 1   2 2   1     1   1 1   2       1           1 62
63 20           2       1 1 1 1   1   1 1                 1   1         1 1         1 1           1 1 1             1     1 63
64 19   1       1 1   1   1                 1     1               1       2   1       1     1         1 1   1 1   1 1       64
65 20 2         1                 1                   1 1   1     1 1 1 1   1       1 2               1     1 2           1 65
66 13     1 1   2                           1         1       1       1     1                 1 1               1     1     66
67 12     1 1           1         1                 1                 1   1 1     1 1               1                 1     67
68 18     1 1     1     1 1                 1 1               1           1         1     1 1   1 1 2     1               1 68
69 12               1 1 1         1       1     1         1     1     1       1                                       1 1   69
70 17 1 1       1     1       1 1                         1 1     1       2 1         1   1             1 1             1   70
71 11     1     1                                       2       1     1 2               2                     1             71
72 18 1       1   1 1 1       1     2     1 1                                         1 1     2   1 2             1         72
73 12     1     1 2                               1 1 1 1 1   1                     1                             1         73
74 28   1 1 1 1   2   1 1       1     1 1 1     1 1     1               1 1       1         1       1           1 1 2 2 1 1 74
75 14 1 1                         1   1   1       1             1 1       1 1     1 1 1       1                             75
76 8 1                                 1     1               1                     1                       1         1   1 76
77 13                       1           1   1     1   1       1 1 1 1     1                     1                   2       77
78 19       1   1     1           1     1     1   2   1   1           1       1 1       2   1               1     2         78
79 25             1 1   1   1   2 1     1       1       1                   1 2 1     1 1 1         2   1 2 1     1     1   79
80 10     1                               1   1                                 1   1         1     1 1       1   1         80
81 10       2                   1   1           1   3           1                 1                                         81
82 14       1               1                                   1     1       2   2   1       1 2       1               1   82
83 14               1 1     1       1 1   1             1       1           1                       1     1 1 1     1       83
84 13         1   1   2                         1     1     1                                 1 1           1 1           2 84
85 22 1 1 1   2   1 2     1           1 1   2         1 1                   2       1             1   1           1       1 85
86 16   1                 1       1   1         1         1 1 1                   2         1 1     1         2 1           86
87 13                                     1   1     1   1 1 1                   1     1     1           1 1     1       1   87
88 17         1 1               1         1     1 1       1         1       1             1   1   1   1 1       1   1 1     88
89 18   1     1 1                 1 1     1   1     1     1     1   3             1         1             1             1 1 89
90 19             1   1     1           1   1       1               2   1 1   2                   1 1   1 1       1   1 1   90
91 17 1   1 1 1       2       1                                 1 2       1               1 1   1     1               2     91
92 22       1               1 1     2 1       1   1   1       2   2 1             1                     1   2 1 2         1 92
93 13 1                         1 1         1                     2   1 1   1 1         1       1           1               93
94 20   1             1 1                 1   2     1   1             1   2 1           1 1                     1 2   2 1   94
95 20 1 1 1     1 1 1           1   1     2 1   1                           1               1           1 2     1 1 1       95
96 17         1     1         1 1           1       1       1   2 1                 1   1       1 1         1 1     1       96
97 18             1   1 1       2   1       1   1       1     2   1   1 2                             1   1 1               97
98 12     1       1     1                   1                   1     1         1     1 1 1                   1     1       98
99 17       2     1         1   1           1               1         1     1   2         1       1     1     1 1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
04
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng