BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7   1       1           1           1       1           1                                                 1             00
01 9               1   1 1   1                                   1           1   1 1             1                         01
02 8               1           1                     1           1   1                                   1     1         1 02
03 5                     1       1         2                     1                                                         03
04 9 1   3                   1                   1                   1     1                           1                   04
05 8   1 1                   1       1                             1             1           1               1             05
06 8     1                     1                         1   1                     1   1               2                   06
07 8                     1           1   1           1       1 1             1         1                                   07
08 16     1   1       1             1               1     1     1 1       2           1 1 1   1                     1 1     08
09 12     1               1                             2   1               1         1 1     1                 1 1   1     09
10 13         1         1                       1   1             1 1           1   1                   1 1       2 1       10
11 10                       1         2 1             1           1           1         1   1                 1             11
12 6             1   1         1           1                             1                 1                               12
13 9       1   1                 2                           1               1     1                       1         1     13
14 15         1             2           1       2                 2         1     2   1     1           1             1     14
15 6                           1             1                     1   1                             1                 1   15
16 11                                                       1       1           1 1       1   1     1 1     1         1 1   16
17 15   1                     1   1 1           1 1     1                         1               1   2 1   1   1         1 17
18 11     1                 1 1                   1   1               1               1               1   1   1 1           18
19 10     1                   1                 1                 1 1       2     1 1                           1           19
20 9                       1           1 1       1           1                 1         1     1   1                       20
21 11           1       1 1 1     1                             1           1   2     1                           1         21
22 17 2           1           1       1   1       1                   1 1         1 1         2       2         1 1         22
23 6       1         1                             1                         1                             1   1           23
24 9             1             1   1         1             1 1               1   1               1                         24
25 10   1   1                                           1           1   1 1   1                 1                 1     1   25
26 14 1 1     1 1       1         1               1   1   1                                 1 1 1         1         1       26
27 10             1       1             1     1           2 1 1                   1                     1                   27
28 4                                 1                   1                                       1         1               28
29 15   1   1       1                       1     1         1   1       1   1         1             1 1   1   1       1     29
30 8               1                             1               2                     1   1   1                 1         30
31 11             1 2       1                 1         2   1       1     1                     1                           31
32 10     1                                             2       1     1 2 1     1                                     1     32
33 12           1                   1     2   1                                           1     1   1         1   1 1   1   33
34 11 2             1 1                           1   1 1                               1       1   1       1               34
35 17   1             1       1       1       1     1           1       1     1   1     2     1     1 1       1         1   35
36 8                   1         1     1             1               1                   1             1         1         36
37 7           1               1                                 1   1                 1                     1     1       37
38 20   1   2               1   1           1 1 1           1 1                 1     1     1       1   1     1   1 1   1 1 38
39 15         1   1   1         1   1       1     2           1                 2             1     1         1     1       39
40 9                           1       2                 1         1                           2                     1 1   40
41 12     1           1   1             1     1       1 1 1                                       1       1         2       41
42 8         1       1             1               1         1                                           1       1   1     42
43 15 2         1       1           1                               1     1   1       2                       1 1     1 1 1 43
44 8   1                         1   1     1   1   1                 1                           1                         44
45 10             1           1           1             1           1                       1       1 1             1 1     45
46 10 1         1             1                       1     1         1               1           1           2             46
47 8 1       1                             1       1   1       1               2                                           47
48 8                     1                     1               1     1   1               1             1       1           48
49 15 1     2       1               1                   1   1           1           1       1   1                   2   1 1 49
50 9         1 2                                 1 1     1                               1   1       1                     50
51 12 1             1       1           1 1     1           1   1       1                     2     1                       51
52 11               1 1   1   1     1                                         1       1             2       1         1     52
53 12 1 1         1     1       1                             1           1               1         1       2   1           53
54 10         2                                     1         2                           1                 2           2   54
55 10       1                   1         1     2 1                   1       1 1                         1                 55
56 9 1         1 1     1             2                       1   1                           1                             56
57 8   1                             1             1     1                 1                       1           1         1 57
58 14                   2   1     2       1 1 1 1                         1     1   1       1       1                       58
59 13   1   1 1               1       1               1 1     1 1         1             1     1                         1   59
60 6     1 1                           1             1     1                                                             1 60
61 12                               1       3 1 1         1     1               1                 1 1                   1   61
62 8                 1                   1                     1     1 1                 1     1                   1       62
63 12     1       1       1   1                                             1       1     1 1         1 1 1     1           63
64 9                       1                         1   1 2 1                         1                       1 1         64
65 13                     1     1     1   1                             1       1 1 1   1       1         1           1   1 65
66 7               1                         1                                               1       1   2               1 66
67 11                                   1 1         1     1                 1               1   1         1 1       1     1 67
68 13 1               1       1 1               1 1 1               1 1                           1     1       1   1       68
69 10     1                 1             1 1           1         1         1           1     1         1                   69
70 15         1 1           1   1           1     1                 3               1   1   1             1           1   1 70
71 7       1                 1                     1                 1     1               1               1               71
72 14             1   1   1       1                               1     1         1         1   1 2 1             1       1 72
73 12       1   1 1 1           1 1     1                   1                     1   2                           1         73
74 13               1   1     1                         1 1   1 1 1         1 1     1     1                               1 74
75 15         1       1 1   1   1   1 1 1                       2             1                   1 1       2               75
76 12   1           1             1           1           1                           1         1       3     1           1 76
77 13                   1 1               2   1 1     2                         1           1                 1 1         1 77
78 9                   1               1                       1       1           1             1               2 1       78
79 12     1               1       1     1                                 1         1     1       1     1   2   1           79
80 8   1   1   1         1         1 1             1                   1                                                   80
81 13             1 1   1   1 1 1 2         1                                         1       1 1                       1   81
82 8         1   1   1     1               1                           1         1                           1             82
83 15 2   1 2                                 1     1   1   1   1                       1 1 1         1         1           83
84 9                   2                 2   1 1                               1                                 1   1     84
85 12         1 1 1 1 1   1 1                             1 1               1       1                 1                     85
86 10       1     2 1                                 1                 1 1 1     1                                   1     86
87 9 1                 1             1                 1         1 1     1                                         1     1 87
88 12   1       1     1             1             1               1       1       1 1                       1           1 1 88
89 10   1 1               1                         1                 1                 1 1     1         1             1   89
90 8                 1               1             1                 1     1         1               1       1             90
91 11   1   1                       1       1               1                                 1   3                   2     91
92 9     1   1 1 1                 1                 1       1                 1   1                                       92
93 18         2       1                 1   1 2                     2 1   1 1 2       1   1           1   1                 93
94 9   1                         2 1             1 1                             1       1 1                               94
95 10                               2             1   1   1               1   2                   1       1                 95
96 9                                           1     1       1       1 1   1 1                       1           1         96
97 8                     1                                             1 1           1 1   1             1               1 97
98 8           1               1                         1     1                                       1     1 1       1   98
99 12               1         1       1 1 1   1                     1               1     1     1                   1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng