BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15                 2               2         1   1 1 1     1           1     1 2       1           1                     00
01 23 1 1     1     1       1   1   1               1   1     1       1     1     1   1                 1 1   1 2 1 1 1   1 01
02 19         1       2       1     2       1         1 1     1 2                   2 1       1   1           1       1     02
03 8           1                         1   2   1               1     1                       1                           03
04 8                                       1         2                           1       1               1         1   1   04
05 16 1   1         1         1     2       1 1 1 1     1       1               1                         1   1     1       05
06 15 2               1   1   1     1                 1     1       1     1 1               1     1           1           1 06
07 18   1 1                       1     2   1     1                       1     1         1       1   1   3 1     1       1 07
08 15 1             1     1       1       1             1         1           1   1   1       1   1           1   1       1 08
09 14 1                         1 1         1   1     1       1     1                 1   1 1             1             1 1 09
10 20   1     2       1 1 1 1                   1   1       1 2           1 2 1                 1           1 1 1           10
11 19 2     1   1 1           2       1     1 1         1     1       1           1 1   2       1         1                 11
12 19   1         1         1         1 1 1   1 1     1                         1         1 1 1   1             1 2 1     1 12
13 20                 1 1                 3                   1       2   1 2 1   1 1     2     1           2           1   13
14 16                   1                 1 1   1         1 1 1 1     1   1 1 1 1                 1           1       1     14
15 21       1 2                 1   1               1     1       4   1 1               1       1 2     1           2   1   15
16 14           1     1   1         1   1                 1           1 1   1   1     1         1 1             1           16
17 17   1   1   2             1                 2 1       1   1   1     1   1   1   2                 1                     17
18 21 1               1 1       1 1             1   1           1   1         1       1     1 1     1   1 1 1 1   2   1     18
19 11 1                         1     1                     1       1         1     1       1                 1 1   1       19
20 16   1       1   1                   1         1       1 1     1     1   1             1     2     1               1 1   20
21 9                     1     1   1     1             1 1         1                                 1           1         21
22 19     1       1 1         1 1   1   1     1           1           1   1         1 1   1 1     1     2       1           22
23 15                         1     1 1 1 1 1                         3             1   1   1               1   1       1   23
24 24                           1 1   1           2   1 1       1 1 1   1     1 2 1   2 1   1                     1 2   2   24
25 8   1   1     1               1           1                         1   1               1                               25
26 20               1       1   1     1             3 2 1                 2 1               1 1                 1   4       26
27 12           1           1 2                                   1           1       1       1             1           2 1 27
28 8             1                         1       1 1   1                                 1             1         1       28
29 8             1           1                 1         1     1             1                                 1     1     29
30 15   1   2                         1     1 1 1               1 1 1 1     1   2                         1                 30
31 16             1       1 1           1     1                 1 1 1 1                 1 1     1     2 1         1         31
32 17 1       1       1 1 1       2                         1     1     1 1   1 1                     1 1   1             1 32
33 10                             1 1                         2                       1   1   1                 1 2         33
34 13           1       1     1 1 1                                                 1           1 1   1   1   1     1     1 34
35 15   1 1   2     1     1                                 1 1             1                   2 1 1   2                   35
36 18       1         1     1     1       2     1     1 1     1                         2   1 1             2   1     1     36
37 17         1   1               1             1   2       1       1   1   1                       1 2       2   1     1   37
38 26         1       3 1         1 1 1       1   2           2 1   1   1   2   2       1   1 1       1     1     1         38
39 19     2   1   2 1           1     2 1         1                     1       1   1             1   1       1 1         1 39
40 16         1 1             1 1   1   1 1     1   1               1 1   1       1 1   1                                 1 40
41 18       1               1 1             1 1     1     1   1         1         1       1       1     1   1 1 1       2   41
42 20         1 1   1     1     1         1 2     1 2       1                           2           1   2       1 1 1       42
43 19 1                         2 1     1   1               1   1             1 1       1     1 1   1     2       1   1   1 43
44 13           1       1 1     2   1                             2     1     1   1 1                       1               44
45 11   1                                     1           1 1       1 1           1   2               1           1         45
46 19 1 1         2   1       1       1     1 1         1   1           1     1       1   1 1       1       1 1             46
47 14 1 1       1                                         2           1             1           1 1 1       1   1   1     1 47
48 16     2         1                       2     1 1   1                       1 1 1       2     2   1                     48
49 19   3     1 1 1   1                       3 1       1 1             2                     1           1     1         1 49
50 18 1       1         1             1 1   1 1           2   1 1 1 1       1 2                     1                   1   50
51 12       1       1       1     1     1             1     1   1                             1     1 1       1             51
52 15     2 1   1   1             1                 1       1   1         1               1   1         1 1   1             52
53 15     2     1 1               1     1     1         2   1                         1                   1           1 2   53
54 16       1           1 1 1             2     1           1 1 1                       1 1     1     1           2         54
55 19         1       1     2         1             1       2   1 2               2 1   1     1   1     1 1                 55
56 19   1 1   2         2         1   1           1 1   1 1     1   1             1           2   1 1                       56
57 16   1 2     1         1             1 1     2             1   1       1       1       1                           1 1   57
58 18 1 1 1 1         1     1           2     1 1                       1   1     1   1 1   1   1 1                         58
59 16               1 1                   1         2               1         1     1   1 1   1         1           2 1   1 59
60 16 1                 1   1 1     1                   1                     1     1       1     1   1 2   1   1       1   60
61 17           1 1   1         1   2     1                 1     1       1 1 1         1       1   2                   1   61
62 15       1           4                     1   1 1 1     1 1             1         2                 1                   62
63 14 1   1         1       2                                   1                     1             4     2           1     63
64 10           1         1                       1   1         1                             1 1     1         1       1   64
65 25 1     1               1 1 1   1 1   1 1         1   1 1 1                     2     1         2   1   3         1 1 1 65
66 15     1 1     1 1   1 1           1       1                 1   1           1       1     2           1                 66
67 13 1     1     1   2                           1   1 1           1 1                 1 1                             1   67
68 17     1   1         2   2     1   1         1 2     1                           1                     1         1 2     68
69 21 1 1         1 1 1                                       1     1 1 1     2 1             1 3   1   1 1       1       1 69
70 25       1 1 1   2   1 1             2 1   1   1 1   2   1       1             1   1                   1 1 2       1   1 70
71 13                             1 1 1     1   1     1       1         1         1       2       1             1           71
72 10                       1               1       1   1 1         1         1                   1         1   1           72
73 12     1             1 1   1                 2                     1                     1   1       1       1   1       73
74 16   1         2     1                         2     1   1         1   1   1     2       2 1                             74
75 15 1     1       1     2   1           1               1   1   1     1       1         1           1               1     75
76 17     1       1           1         1 1 1   1       1           1               1     1 1         1       2       1   1 76
77 14     1               1         1       1     1       1                       3 1       1       1   1       1           77
78 11 1                         1   2           1                       1                 2 1     1   1                     78
79 13 1 1   1 1 1   1     1       2     1 1                                                 1           1                   79
80 9                         1     1   1                 1                   1 1                 1       1           1     80
81 6   1                 1   1         1       1                                     1                                     81
82 18           1   1 1   1 1   1 1   1               3         1   1     1                   1 1       1     1             82
83 14       1       1     1   1 1     1     1 1               1           1                         1               1 1   1 83
84 16   1                 1             2 1           1   1           1 1 1               1     1 1 1         1         1   84
85 16       2         1           1   1                           1     1 1     1 1   2               1     1     2         85
86 18 1 1 1           1   1     1             1 1   1     1 1       1     1       1               1               1       2 86
87 18           1   1     1             1 1       1       1   1             1 1 1             2       1 1   1           1 1 87
88 15   1   1 1 1 1 1           1   1                 1         1     2                                 2       1           88
89 13 1             1         1           1               1         1 1   1 1       1 1                               1   1 89
90 19           1 1         1         1     1             1 1   1 1 1     1 1 1 2     1             1       1     1         90
91 20         1   2     1           1             1 1 1         2     1 1       1 1   1       1       1             1 1 1   91
92 27     2     1       1   2         1 1 1 1         2 1       1 1 1                   3 1         1 1     1 1     1 1 1   92
93 16 1     1       1 1   1         1         1             1   1     1   1   1     1   1                   1 1             93
94 20       1 1   2 1   1   1         1           1 1                 1 2               1     1       1           2 1     1 94
95 18   1   1   1           1 1 1                       1         1       2 1     1     1   1       1           2         1 95
96 17                       1 1 1     1     1 2   1   1 1   1     1     1   1                                 1       2     96
97 18   1 2                   1   2                                 1     1     1     1         1   1     1   1 1   1 1   1 97
98 11         1         1                         1               1         1 1                     1       1       1 1 1   98
99 12       1 1 1               1 1                                       1             1   1   2         1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng