BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14 1           1                 1         1         1           1   1               1   1 1                 1 2     1   00
01 13   1                           1                 1   2             2       1       1           1       2   1           01
02 10             1         2   1     1             1           1         2                                               1 02
03 14                 1   1 1 1   1                           1     1             1 1   2 1         1         1             03
04 9 1               1             1         1     1                   2             1                           1         04
05 15 1     1           1     1       1 1           1   1       1               1     1   1                 1       1     1 05
06 10       2         1 1                                         1 1     1   1                                     1   1   06
07 4                             2                                           1     1                                       07
08 12       2                     1       1   1     1 1                   1                     1   1         1 1           08
09 11         2                     1     1             1                     1                 1   1           1   1     1 09
10 16     1 1 1 1 1           1 1           1     1             1     2           1               1     1   1               10
11 14     1 1 1 1 1                           1 1             1           1             1 1                 2     1         11
12 9           1                   1       1                     1   1                   1   1           1         1       12
13 5                                         1                   1                               1   1                   1 13
14 17 1   1   2 1 1           1 1                       1 1 2 1           1       1       1                     1           14
15 10                             1     2 1                 1                     1                     1         1 2       15
16 11       1             1       1               1                         1       1       1     1       1   1 1           16
17 8                 1           1           1   1       2                               1                     1           17
18 8 1         1                                             1 1 1             1                         1             1   18
19 11                             1       1       1     1       1   2                     1       1   1               1     19
20 6   1 1                                                           1             1                           1       1   20
21 9             1       1   1               1         1   1           1                               1         1         21
22 7 1                       1                                                 1                     1     1     1   1     22
23 9               1                       1       1 1       1     1                   1     1         1                   23
24 14   1 1           2 1       1 1             1             1   1       1     1                       1 1                 24
25 8                             1             2                                           1 1           1   1           1 25
26 4 1                                           1                                                   1                 1   26
27 8     1       1                         1                   1             1           1                         1     1 27
28 11       1 1         1   1   1         1                               2       1       1                     1           28
29 7           2                 1     1                                                     1   2                         29
30 11                       1 1 1         1   1   2                         2 1 1                                           30
31 14 1           1               1   1         1     1 1   1   1         1       1     1           1         1             31
32 15                 1   1           1 1       1   1     1   1 1 1 2             1   1 1                                   32
33 13 1 3           1   1               1           1     1                               1 1   1                 1         33
34 9           1     1   1                         2       1 1                     1                                   1   34
35 11     1       1     1       1               1 1     1         1     1 1               1                                 35
36 14       1             1         1           1     1     1               1     1       2 1             1           1   1 36
37 13   2 1   1                       1                                     1     1   2     2               1   1           37
38 13                               1 1     2             1 1       1                   1       3                 1     1   38
39 10 1                         1   1   1         1 1   1     1                       1                               1     39
40 9                           1                 1         1   1 1             1           1                 1         1   40
41 10 1     2               1     1             1                                             1                   1 1     1 41
42 11   1   2         1     1                 1                         1                       1 2         1               42
43 11   1                                                       1                   1         2 1       1   1     1   2     43
44 16   2           2       1       1 1 1                           1       1         1               2     1 1           1 44
45 9     1                       1                     1               1 1   1       1               1 1                   45
46 11   1           1       1                   1                 1   1     1 1                 1           1         1     46
47 9         1                             1 1 1                         1           1   1           1               1     47
48 14                   1 1             1         1   1     1   1       1       1 2         1   1             1             48
49 6                     1               1   1                         1   1           1                                   49
50 11                       1 1     1                 1         1             1 1     1 1     1                           1 50
51 11               1                             1         1       2         2     1 1               1         1           51
52 14                           2     2   2           1   1               1   1   1                 1 1             1       52
53 15         1       1     1             2   1 1               1     2                     1   1       1 1               1 53
54 11         1       1                         1           1 1       1           1       1     1         1               1 54
55 8 1         1     1             1 1             1                                             1       1                 55
56 11     1   1     1       1     1   1       1       1                         1       1                                 1 56
57 12                   1         1     1       1                 1   1       1       1     1         1           1   1     57
58 20     1   1 1   1 1       1             1     1       1       1         1   1           1     1 2   1         1       2 58
59 17 1 1   1             1   1                           1 2         1 1           2       1 1               1       1 1   59
60 7                                         1     1   1       1                                         1   1         1   60
61 15             1         1             1     2   1             1   1       1                           1   1     1 2   1 61
62 8     1       2 1                   1                     1         1                                     1             62
63 6                           1     1   1                                                   1     1           1           63
64 8   2       1     1       1                             1   1                                                       1   64
65 12                                       1         1 1                     1 2             2             1 1     1     1 65
66 10               1           1       1   1         1   1                       1                                 2 1     66
67 7 1     1     1 1       1                                 1                           1                                 67
68 8     1                                   1   1                     1   1                     2           1             68
69 14                         1   1 1     1       1   1 1 1             1       1   1           1         1             1   69
70 8         1         2     1                   1                   1                               1             1       70
71 14           1       1   1         1                 1     1             1     1           1     1     1   1 1     1     71
72 9                       1 2         1                             1   1     1                               1     1     72
73 9                   1 1                           1               1     2       1                 1 1                   73
74 8                     1         1                     1                       1 1   1           1     1                 74
75 14           1       3             1 1             1   1           1     1 1                 1             1         1   75
76 9             1                   1             2     1       1         1                         2                     76
77 9         1   1     1                                 1 1                       1   1                           1   1   77
78 18     1   1   1 1     1                 1               1 1           1 1   1   1 2       1         1         1     1   78
79 3                                                             1                 1       1                               79
80 8               1               1       1   1                                                       1 1   1 1           80
81 8               1   1           1             1                                               1   1 1       1           81
82 7   1           1         1 1         1                                                       1         1               82
83 12               1 1   1           1 1                   1 1     1                     1   1         1             1     83
84 12                   1           1                                         1           1 1     1 1     3 1 1             84
85 9 1           2               1                   1 1                         1                     1           1       85
86 12 1         1         2     1                       1             1                 1       1           1   1   1       86
87 7               1                   2     1     1                               1   1                                   87
88 12           1     1                             1         1       1 1         1 1 1 1       1               1           88
89 14 1     1                 1       1   1         1 1                                     2   1 1     1         1   1     89
90 10                     1     1         1                   1           1                     1   1   1         2         90
91 7     1     1                               1                           1 1 1                   1                       91
92 11                         1             2         1 1 1     1   2   1               1                                   92
93 12     1                     1   1       1 1   1                           1                       1     1           2 1 93
94 11                       2                                 1 1 1     1   1   1                   1             1 1       94
95 7               1                 1                             1                       1 1   2                         95
96 8     1     1                       1               1         1                   2               1                     96
97 17 1     1         1   1     1   1     1 1                     2   1   1         1         1     1                 1 1   97
98 7   1                 1                 1                   1   1                 1                 1                   98
99 12     1   2 1     1                     1 1       1             1                               2       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
Ngày
/
Tháng