BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13   1       1   1                     2   1   1           1       1   1         1     1                               1 00
01 13                     1           1   1   1   1 1 1           1 1 1           1             1                         1 01
02 9 1                 1     1       1 1                                     1 1                   2                       02
03 12 1       1         1   1       2 1     1   1                             1                         1           1       03
04 11 1     1   1   1                                 1   1   1                           1 1                 1     1       04
05 14   1   2   1           3     1                 1 3                                     1   1                           05
06 10                     1                   1         1       1       1             1           1     1   1       1       06
07 4                                                 1                                       1         1               1   07
08 10       1     1               1         1         1 1           1           1                     1               1     08
09 9           1     1         1             1       1           1           1                     1   1                   09
10 11                 1 1             1                   2       1   1       1                       1             1     1 10
11 7                 1                 1                     1                               1             1 1   1         11
12 7                 1           1 1                                       1                     1       1       1         12
13 6   1   1           1 1 1                                                   1                                           13
14 10           1     1               1       1         1               1                               2         2         14
15 11   1                   1   1                       1                   1         1               1 1 2               1 15
16 12 2 1                               1         1 1 1         1 1                   2   1                                 16
17 12             1   1 1         1 1         1                   1     1                           2       1     1         17
18 12           1                     1           1               1   1     1       1   1 1         1               1     1 18
19 11                                             1     1 1                       1 1     3   1 1   1                       19
20 9                       1                             1 1         1           1 1       1                 1 1           20
21 6     1                     1     1                                         1     1                                 1   21
22 15           2 1       1         1               1   1       1               1                           1 1 2   1     1 22
23 6       1                     1 1                                       1       1                                     1 23
24 3           1                                                                           1                           1   24
25 11   1 1                       1         1                           1     1       2                 1               1 1 25
26 10                 1 1   1 1     1           1                                             1           1     1   1       26
27 5                       1     1                                                 1                         1       1     27
28 13     1 1       1             1       1   1                 1 1 1     1         1                 1           1         28
29 14   2     1           1     1           1   1             1       1             1       1     1 2                       29
30 6           1         1                       1               1                                   1     1               30
31 14   1       2                                             3   1                       1       1 1           1   1 1 1   31
32 5   1   1                   1                                   1                                   1                   32
33 10         1           1       1   1   1 1             1                   1     1                                   1   33
34 8                                       1               1   1                   1         2 1               1           34
35 16 1 1     2     1   1                 3                     1     1   1               1 1               1       1       35
36 9           1               1   1 1 1               1 1                                 1     1                         36
37 11     1       1 1         1         1         1         1             1   1         2                                   37
38 16         1     1 1   1                 1                   1             1   2         2   1   1     1   1       1     38
39 8 1           2                           1 1     1           1                                                   1     39
40 14                 1       1 1       1   1   1               1     1     1             1 1         1         1         1 40
41 11             1   1 2           1     1         1                             1     2 1                                 41
42 7   1     1 1               1                           1         1   1                                                 42
43 5                                                                     1                   1   1                 1     1 43
44 12       1     1                           2     1   1   1                       1                           1   1   2   44
45 12 1 1               1 1 1 2 1                         1                 1         1           1                         45
46 11       1         1             1   2 1             1                   1     1                       1       1         46
47 5               1                   1                             1     1     1                                         47
48 11 1           1     1             1             1       1             2   1               1                 1           48
49 8 1       1                 1 1               1                                       1               1     1           49
50 12   1     1                   2             1 1                 2   1                                       2 1         50
51 15         1       1   2             1     1 1                       1                 1 2         1           1 1 1     51
52 5     1                                       1                                           2               1             52
53 21                     1 1 1     1   1   1       1 1   1     2       1 1 1 1 1     2           1     1         1         53
54 14   1           1       1                 2 1     1     1                         1       1   1   1       1 1           54
55 12     1                                                           1         1     2         1 1       1     1       2 1 55
56 11                 1 1     1                     1           1         1 1   2                       1         1         56
57 15 2     1   1       1                         1   1     1 1 1 1   1                 1                         1       1 57
58 13     1                       1         1     1         1                 1         1     1           1 1     1 1 1     58
59 7     1                     1               1     1             1   1                                         1         59
60 17 1     1             1   2         2           1             1 1   1     1   1                   1     1         1   1 60
61 9   1                                       2           1           1                     1   1             1         1 61
62 17 1           1 1           1   1 2                 1     1 1         1     1 1   1 1         2                         62
63 12 2                               1                     1                     1 1           1   1 1     1       1   1   63
64 9                                     1 1               1         1   1       1             1       1             1     64
65 9               2           1     1     1 1           1           1                                           1         65
66 11     1                   1                 1                         2     2         1         1     2                 66
67 13         1   1       1     1         1             2   1 1                     1       1   1                     1     67
68 14         1             1                       2       1                 3   1               1   1     1 1     1       68
69 11       2 1   1                             2 1                                               1       1   1         1   69
70 9             1           1                     1         1   1                     1     1         1   1               70
71 7                             1     1 1       1       3                                                                 71
72 11     1   2       1             1       1                       1           1       1         1     1                   72
73 12       1           1 1           1   1                 1 1 1     1                                               1 2   73
74 12               1           1         1 1     1 1           2       1       1                           2               74
75 9                     1             1                                 1           1   1 1   1                     1 1   75
76 10   1                         1   1         1   1             1     1                       1           1     1         76
77 15       1       1       1 1                               2   1   1         1 1 1                   1   2   1           77
78 14     1   2               1 1             1 1                               1 1 1     1     1       1 1                 78
79 6     1       1                               1   1                     1           1                                   79
80 7     1 1                       1             1       1                                                   1         1   80
81 10     1       1         1 1             1 1                                         1   1                 1     1       81
82 12         1         1     2                                     1         1 1       1   1   1   1                 1     82
83 12                 1             1       1 1 1     1   1                 1         1         1     1     1               83
84 7               1   1     1                             1             1                       1                     1   84
85 11     1     1     1                                                 1 1 1 1               1 1         1       1         85
86 5     1         1                                                                               1   1     1             86
87 16 1   1         1     1       1 1       2                     1       1 1 1     1           1 1   1                     87
88 7             1                   1                                                         1   1         1   1       1 88
89 7       1       1             1                           1                                                       1   2 89
90 14                                 1 1           1 1   1   1   1 1   1           1               1 2       1             90
91 11                                     1       1     1 1         1 1           1     2                 2                 91
92 15                                     1     1   1 1       1     2       1         1       1 1   1 1   1           1     92
93 13 1   1                     1 1 1   1               1 1 1       1                   1 1                 1               93
94 12                     1                         1   3           1   1             1       1           1   1 1           94
95 8   1         1         1                                       1   1                     1                     2       95
96 12             1 1   1                                   1   1     1 1               1             2 1       1           96
97 16           1     1 1   2       1     1   1               1 1 1     1   1     1 1                                 1     97
98 15           1     1         1                       1           1       2   1       1 1 2                 2         1   98
99 5                                   1                                         1                                   2   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
Ngày
/
Tháng