BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12 1 1                   1 1 1     1                         1 1                 1       1                             2 00
01 14         1                         2           1   1         1 1         1 1     1           1       1     1         1 01
02 15         1   1       1       3 2                               2                       1 1 1   1           1           02
03 13     1                 1   2     1 1                     1                               2   1     1               1 1 03
04 15 1           1                               1   2       1         2       2   1   1   1         2                     04
05 8         2     1         1         1                 1 1           1                                                   05
06 10       1   1   1           1 1       1                   1                       1               1       1             06
07 15           1 1                 1                 1   1     1 1       1 1 2       1       1     1                   1   07
08 10                 1       1                   2           1                 1     1 1     1                           1 08
09 8                           1           1                           1   1 1   1           1     1                       09
10 9 1                         1       1               1 1       1                                 1   1 1                 10
11 7                         1         1             1               1           2             1                           11
12 18 1   1       1       1 1       1   1                   1       1 1     1               1         1     1     2 2       12
13 13 1 1         1                       1 1               1                   1         1                   3 1         1 13
14 14     2         1   1   1 2         1                               1               2   1 1         1                   14
15 10     1                           1   1         1     1       1                               1 1 1 1                   15
16 8                 1       1                       1     1             1                   1                 1 1         16
17 15 2     1         1 1 1         1           1       1           1   1             1     1                 1       1     17
18 8   1         1                 1       1               1 1                                                       2     18
19 15   1         1           1       1     1   1         2       1           1 1 1         1               1     1         19
20 6                 1                             1                             1             1       1               1   20
21 9     2                         1       1   1                 1                                 1               1 1     21
22 6             1       1 1                         1                                                       1         1   22
23 6                                     1             1                       2                 1         1               23
24 14     1     1 1 1       2                                             1 1     1               1       1     1     1 1   24
25 7           1                                 1                         1 1                     1 1       1             25
26 12               1         1     1 1     1                     1                 1   2   1 1         1                   26
27 11             1                           1 1           1     2   1 1   1                       1   1                   27
28 16               1 1 1 1   1           2   1 1 1 2             1                         1         1                   1 28
29 11                       1 1 1 1   1   2             1               1             1                 1                   29
30 9     1   1                           1               1                     1 2                                   1   1 30
31 7         1         1                       1                                             1 1                   1   1   31
32 9           1             1   1       1     1           1       1                           1   1                       32
33 10 1             1             1             1                     1             2             2 1                       33
34 7                                                   1 3                               1       1   1                     34
35 9 1       1                   1                                               1                         1 1 1     1   1 35
36 10                     1 1           1       1 2                             1         1                 1       1       36
37 11     1     1 1 1     1                                         1                   1   1 1         1                 1 37
38 9                                           1       1 1 1                     1   1           1       1           1     38
39 6                 1     1                                         1     1                                       1   1   39
40 12       1             2       2 1               1           1     1             1                     1         1       40
41 10           1                             1                       1             1 1                         1     3   1 41
42 7                     1           1                     1 1               1                           1   1             42
43 6   1     1                                     1                             1 1             1                         43
44 9   1           1   1                   1 2 1                 1                   1                                     44
45 13                   1 1   1       1               2       1       1                 1 1     1     1       1             45
46 9       1   1     1     1                 1                                   1             1       1         1         46
47 8 1                 1                               1       1                 1     1   1                             1 47
48 13   1           1                 1               1           1         1                 1 2         2     1 1         48
49 13                           1             1       1 1 1   1 1               1       1       1   1     1 1               49
50 5                 1                                     1             1   1                             1               50
51 15 1 1 1 1                                       1 1     1   1         1   1     1               1     1     1     1     51
52 11 1                 1 1                 1     1     1                 1                             1       1       2   52
53 6   1               1                             1 1                     1                                           1 53
54 10 1     1   2                                   2           1         1         1                                   1   54
55 8         1                   1         1                                               1 1     1         1     1       55
56 9               1                   1                           1 1       1           1 1       1                   1   56
57 9 1       1         1                     1                                   1     1                         1     1 1 57
58 14 1                               1               1                       1     1 1 1   2     1     1 1     1       1   58
59 8                                 1 1                   1 1           1   1                     1                   1   59
60 15   1     1 1                 1           2         1       1   1               1         2         1   1   1           60
61 12         1 1         1                   1 1 1                 1   1     1   1                     1   1               61
62 9                           1                       1   1                   1         1 1 1           1           1     62
63 12       2 1       1             1   1                                   1         1                       2     1     1 63
64 10 1     1         1         1 1               1     1     1                       1                       1             64
65 16             2     2       2       1     1     2                 1     1         1   1                     1   1       65
66 13   2       1   1 1                     1                       1     2             1             1   1 1               66
67 14   2             1   1 1       1     1                       1         1 1                 2 1   1                     67
68 7       1       1       1                           2                                             1         1           68
69 13 1             1               1       1           1 1     1       1   1           1 1                 1             1 69
70 19   1   1                       1   1     1   1   1     2 1 1 1   1     1 1                               1   2       1 70
71 13     1                                                   1 1       2 2                         1     1       2 1 1     71
72 7     2                           1                       1     1                           1                 1         72
73 13       1   1                             1 1               1     1                   2           2 1   1         1     73
74 11       1           1     1                   1           1       1     1               1   1               1 1         74
75 14         1         1     1 2                   1 1   1   1               1 1           1                 1     1       75
76 9     1                       1         1               1   1   1     1                       1                   1     76
77 11               1 1               1   1   1                   1 1           1               1     1     1               77
78 14                   1         1       1     1   1                     1 2       1 1               1 1 1             1   78
79 13         1       1   1             1 1         1               1                     1   1             1 1   1 1       79
80 7                                       1                                   2                             1 1 1   1     80
81 10       1             1       1   1               1   1             1                               1   1           1   81
82 9                               2             1                   1             1   1 1         1               1       82
83 12                 1             1 1   1             1           1               1             1     1 1       1 1       83
84 10               1 1   1   1         1   1     1               1                                       1     1           84
85 5           1                 1         1                         1                                           1         85
86 9       1   1 1             1             1                 1   1               1           1                           86
87 5     1                                                     1       1 1                       1                         87
88 10       1 1   2       1               1                 1 1     1                     1                                 88
89 12         1                       2 1     1 1   1       1         1           1                   1                 1   89
90 9 1 1   1               1       1                                         1                       1     1       1       90
91 9   1                                 1     1         1       1             1               1 1                     1   91
92 11       1     1     1   2                             1             1               1       1               1   1       92
93 10               1                             1   1         1     1     1       1 2   1                                 93
94 15         1       1 1   1 1                 1 1 1         1 1       1             2 1                           1       94
95 9                                             1           1 1                       1 2                 1     1   1     95
96 21           1 1 1 1     1   1 1 1       3 1     1                 1   1 1       1     1               1 1             1 96
97 8   1 1                     1         1                             1       1 1                 1                       97
98 9     1             1     1 1                     1   1               1               1       1                         98
99 10           1                     1 1       1 1                     1 1       1           1   1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
Ngày
/
Tháng